Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, May 31, 2014

Easy English Expression 0040 -- ALREADY

Mời bạn theo dõi bài học E-cubed thứ 40 của Coach Shane để biết cách sử dụng từ "already". Chúc bạn một ngày tốt lành. Have a GREAT day!


TRANSCRIPT
Hello, everybody. Welcome back to E-cubed. Today, I want to focus on this word "already", and a special usage.
So, let's say, you're waiting for your friend. And he's late. So you say to yourself, or you call your friend, "Where are you already?" Where are you already? So we've got where are you already. Okay?
Another situation, let's say you're working on a report, and the deadline is in five minutes. And your boss comes, "You should be done already." You should be done already. You should be done already. So in this situation, what does already mean? It's emphasizing lateness. When you're really late. When you're almost too late, we use this expression. Oh, he should be here by now. Where is he already. Hurry! Hurry! Hurry! Where is he already?
When you use the word already at the end of the sentence, it basically means hurry, hurry. Hurry, come here. Hurry be done. Hurry pick me up. Do you understand? It's a great expression. So pay attention to how we say it. You should be done already. What the hell is going on? Where are you already? What the hell is going on? This type of nuance. So don't use this expression to your boss or to your mom or your dad. It could make them angry because it has a slight nuance of what the heck, what the hell...? Okay? Listen to the dialogue.
Where is my fried chicken already? I ordered 30 minutes ago?
Here's your order, sir.
I thought you forgot about me.
With your beautiful voice? How could I?

Ok. It was funny to me. I don't know if it was funny to you. But the key is where is my chicken already? I ordered 30 minutes ago. How long does it take them to cook a chicken? What? Are you killing the chicken? Are you taking the feathers out of the chicken? Where is my chicken already? Hurry. Hurry. And, it's already the end of the lesson. Bye bye.
VIETNAMESE
Xin chào tất cả các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với lớp học E-cubed (cụm từ giao tiếp đơn giản hàng ngày). Trong bài học ngày hôm nay, tôi muốn tập trung vào từ vựng "already" và một cách dùng đặc biệt của nó.
Giả sử như bạn đang đợi một người bạn. Và anh ta đã trễ giờ. Bạn tự nói với mình, hoặc bạn sẽ gọi cho người bạn đó và nói, "Cậu đã đến đâu rồi thế?" Cậu đã ở đâu rồi? Chúng ta có câu "Where are you already?". Ok?
Một tình huống khác, giả sử bạn đang soạn báo cáo, và hạn chót chỉ còn 5 phút. Xếp của bạn tới và nói, "Đáng lẽ cậu phải xong rồi chứ." You should be done already. Đáng lẽ bạn phải làm xong rồi chứ. Vậy trong tình huống này, "already" có nghĩa là gì? Nó có tác dụng nhấn mạnh sự chậm trễ. Khi bạn thực sự chậm trễ. Khi bạn gần như đã quá chậm trễ, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ này. Ồ, anh ấy lẽ ra phải ở đây rồi chứ. Anh ấy ở đâu rồi. Nhanh lên chứ! Nhanh lên. Nhanh lên! Anh ấy ở đâu rồi?
Khi bạn dùng từ "already" ở cuối câu, về cơ bản nó mang ý nghĩa là nhanh, vội. Nhanh lên nào, tới đây đi. Nhanh làm xong đi. Nhanh tới đón tôi đi. Bạn hiểu rồi chứ? Đây là một cách diễn đạt hay trong giao tiếp. Hãy để ý cách chúng ta nói câu này. Cậu lẽ ra phải xong việc rồi chứ. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Bạn ở chổ nào rồi đấy? Cái khỉ gì đang diễn ra thế? Sắc thái của câu nói này giống như thế. Vì vậy, không nên dùng cách diễn đạt này với xếp của bạn hoặc với cha, mẹ bạn. Nó có thể khiến họ giận dữ bởi vì nó có sắc thái biểu cảm giống với what the heck, what the hell...? Okay? Mời bạn lắng nghe đoạn hội thoại sau.
Gà rán của tôi đâu rồi? Tôi gọi từ 30 phút trước cơ mà?
Của ngài đây ạ.
Tôi tưởng cậu quên tôi rồi chứ.
Với giọng nói ấm ám của ngài ư? Làm sao tôi có thể chứ?
Ok. Đoạn hội thoại này hài hước với tôi. Tôi không biết liệu nó có như thế với bạn không. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là gà của tôi ở đâu rồi? Tôi đã gọi từ 30 phút trước rồi cơ mà. Họ mất bao lâu để nấu một con gà thế? Cái gì vậy? Các anh đang giết gà à? Các anh đang vặt lông gà à? Gà của tôi đâu rồi? Nhanh lên chứ. Nhanh lên chứ. Và đây cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn.

Thursday, May 15, 2014

Let’s Master English 26 – Coach Shane

Hello, everybody. Welcome back to EnglishStudyAndShare blog. Today, we have a new LME podcast from Coach Shane. Hope everyone enjoy it!

Play
THE SUN...Friend or Foe?
Do you protect yourself from the sun’s rays? Do you go out of your way to get out of the way of the sun? You may be doing yourself more harm than good. We’re all aware of the risk of skin cancer from too much intense sunlight, but avoiding the yellow orb altogether and coating your skin with creams could actually be worse. Sunlight helps the body create Vitamin D and that vitamin is crucial to your well-being. Just remember, skin is not for baking! Everything in moderation.

MẶT TRỜI...Bạn hay là thù?
Bạn có tự bảo vệ mình khỏi những tia nắng của mặt trời không? Có phải bạn đang cố gắng tìm đủ mọi cách để tránh xa mặt trời? Có thể bạn đang tự làm những việc có hại chứ không phải là tốt cho bản thân bạn. Chúng ta đều nhận thức được nguy cơ mắc bệnh ung thư da do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng gay gắt của mặt trời, nhưng việc tránh xa hoàn toàn quả cầu vàng (mặt trời) và phủ lên da bạn với kem dưỡng da thực tế có thể còn tồi tệ hơn. Ánh sáng mặt trời giúp cơ thể bạn tạo ra vitamin D và loại vitamin này rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Bạn hãy nhớ, làn da không phải để phơi nắng dưới ánh mặt trời (bỏ lò)! Mọi thứ đều phải điều độ, có kiểm soát.
New words:
Rays: (beams, light) chùm tia, ánh sáng
To go out of your way to do something: (to work very hard/to try very hard to do something) hết sức cố gắng làm gì đó
To get out of the way of something: (to avoid something) tránh cái gì đó
To do yourself sth: (to do something for yourself) làm gì đó cho bản thân
Harm: (something harmful... something NOT good for you/your body... something damaging) mối gây hại, điều gây hại
Intense: (strong, concentrated) khắc nghiệt, cực kỳ, rất mạnh, mãnh liệt
Orb: quả cầu
Altogether: (completely) hoàn toàn, đầy đủ
Coating your skin with sth: phủ lên da bạn cái gì đó
Creams: (lotions) kem dưỡng da
Crucial: (vital, very important) quyết định; cốt yếu, chủ yếu, rất quan trọng, mang tính sống còn
Well-being: (health) tình trạng khỏe mạnh
Moderation: sự điều độ. In moderation: một cách điều độ, không thái quá, có kiểm soát.
-----------------------
Country Shane’s FACT
A study of 30,000 women found that those who did their best to stay out of the sun were TWICE as likely to die younger.
Một nghiên cứu trên 30,000 phụ nữ chỉ ra rằng những người cố tìm mọi cách tránh xa mặt trời có nguy cơ chết trẻ hơn gấp 2 lần.
----------------------
Enjoy the LME Podcast, everyone!
Visit Coach Shane on Facebook >> https://www.facebook.com/ESLCoachShane
(?) Did you know that CoachShane have DAILY podcasts called Easy English Expression

Saturday, May 10, 2014

E-cubed 0039: TO GO ALL OUT

Hi, everyone. Today we have a really GREAT E-cubed expression. It is "to go all out".
Go all out = nổ lực hết mình, cháy hết mình để làm việc gì đó, đem tất cả năng lượng, nhiệt huyết và đam mê của bạn ra để làm gì đó; nỗ lực hết mức có thể, không giữ lại chút nào.
"All" ở đây chỉ tất cả mọi thứ, và "out" dùng để nhấn mạnh, chỉ sự mãnh liệt, dữ dội. "All out" có nghĩa là tất cả năng lượng của bạn, tất cả đam mê và khả năng của bạn đều sẽ thoát ra ngoài, đều sẽ được sử dụng một cách triệt để, bạn sẽ thực sự cháy hết mình để làm việc gì đó.
Ví dụ:
I always go all out when I learn English.
Mời bạn lắng nghe giải thích của Coach Shane trong video dưới đây:

Transcript:
Hello, everybody. Welcome back to E-cubed. Today's expression is so amazing. I'm going to do everything. I'm going to give everything I can to you. I'm going to go all out. To go all out. To go all out. To go all out means to do one hundred and ten percent of your energy, of your passion, of whatever. I'm going to go all out tonight when I sing happy birthday. Happy birthday to you. When I teach English, I go all out. I sweat. I use props. I do everything I can. To go all out. So to go all out means all of your energy, all of your passion, all of your ability is going out, it's comming out, you're doing everything you can. When you study English, do you go all out? Do you do everything you can? I hope so. Listen to the dialogue.
Look at all the bags!!
Christmas shopping! I went all out this year!
Did you get one for me?
No. You said you didn't believe in Santa!
That's right. If you tell me you don't believe in Santa, I will not give you a Christmas present. What do you think about that? That's right. But if you tell me you do believe in Santa Claus then maybe on Christmas day I'll go all out and do something special, a Christmas dance, or maybe I'll sing a Christmas Carol for all of you. Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Uh, that sucks. Sorry. I'll keep to myself. Bye.
-------------
This is a special challenge from Coach Shane. Do you wanna try? 

English Challenge #5: https://copy.com/RFcnDJlovgAg


Wednesday, May 7, 2014

E-cubed Podcast 5 -- What do you do for a living?

How are you doing? Let's listen to Daily Easy English Expression Podcast 5. I hope you enjoy it. 

Tuesday, May 6, 2014

E-cubed Podcast 4 -- I slept in.

How are you doing? Let's listen to Daily Easy English Expression Podcast 4. I hope you enjoy it. 

Monday, May 5, 2014

E-cubed Podcast 3 -- I'm gonna kick back.

How are you doing? Let's listen to Daily Easy English Expression Podcast 3. I hope you enjoy it. 

Sunday, May 4, 2014

E-cubed Podcast 2 -- What's up this weekend?

How are you doing? Let's listen to Daily Easy English Expression Podcast 2. I hope you enjoy it. 

Saturday, May 3, 2014

E-cubed Podcast 1 -- How are you doing?

How are you doing? Let's listen to Daily Easy English Expression Podcast 1. I hope you enjoy it.