Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Sunday, June 25, 2017

as slow as molasses


Today's E-cubed:  as slow as molasses

as slow as molasses = very very slow... Chậm như rót mật/chậm như rùa bò (Vi) molasses: mật đường- khi rót mật chảy rất từ từ, rất chậm

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

So, living in the country is perfect, huh?
Well…almost~
Oh, what’s not perfect about it?
The drivers~ They’re slow as molasses!

Cuộc sống vùng quê tuyệt với chứ hả?
Ừ... gần như là thế~
Ồ, còn gì chưa hoàn hảo sao?
Lái xe~ Họ lái chậm như rùa ấy!

Saturday, June 24, 2017

Here/there we go. Here/there you are


Today's E-cubed:  Here/there we go. Here/there you are

Của bạn đây! Đây rồi! ==> Cách sử dụng "Here/there we go. Here/there you are" tương tự nhau
Các bạn xem video để hiểu rõ hơn nhé.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Ooh! Here we go! Pizza!! 
Would you like anything else?
Could I have some pineapple slices on the side, please?
Pineapple? Are you crazy?
There you are! Enjoy^^

Wednesday, June 21, 2017

You scratch my back, I’ll scratch yours~


Today's E-cubed:  You scratch my back, I’ll scratch yours~

Có đi có lại mới toại lòng nhau!
Nếu bạn giúp tôi thì tôi sẽ giúp lại bạn. Nếu anh làm cho tôi cái này thì tôi sẽ làm giúp anh cái kia = If you help me, I will help you.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Can you help edit this video for me, honey?
Why me?
You’re better and faster than I am.
Well…will you wash the dishes? 
Sure! You scratch my back, I’ll scratch yours!