Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, March 26, 2016

E-cubed 956: a red letter day


Today's E-cubed:  a red letter day


a red letter day: a special day on the calendar - là một ngày đặc biệt (ngày kỷ niệm hoặc ngày nghỉ lễ) thông thường được in bằng mực đỏ trên tờ lịch.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Where’s everyone?
It’s a red letter day.
What day is it?
It’s the official birthday of DDM!