Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, March 26, 2016

E-cubed 958: a bang-up job


Today's E-cubed:  a bang-up job

You're doing a bang-up job = You're doing a fantastic job. Your effort is perfect. It's right on target. It's exactly what we want.

"a bang-up job": làm rất tốt, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời - Đây là cách diễn đạt khi bạn muốn khen một ai đó đã làm rất tốt công việc của họ, nỗ lực của họ tuyệt vời và họ đạt được mục đích của mình, khiến mọi người hài lòng.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Wow! Nice!
I made this for my podcast.
You did a real bang-up job!
Thanks! I put in a lot of time^^