English Study And Share

Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, March 18, 2020

a do-nothing didn't do nothing

Today's E-cubed:  a do-nothing|didn't do nothing

Giải thích ý nghĩa: ~ lazy : lười biếng, người không làm gì cả, không được nhờ, không nhờ vả được
gì, ăn không ngồi rồi, nặng hơn là vô tích sự 

Sunday, March 15, 2020

firing on all cylinders

Today's E-cubed:  firing on all cylinders


Giải thích ý nghĩa: cháy hết mình, làm gì đó với hết khả năng của mình, làm gì đó trong trạng thái năng lượng tốt nhất/đỉnh cao của bản thân...