Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, March 1, 2014

E-cubed 0002: What do you do for a living?

Daily Easy English Expression 0002: What do you do for a living?What do you do for a living? = Bạn làm nghề gì? Đây là cách đưa ra câu hỏi về nghề nghiệp thông dụng nhất trong giao tiếp thường ngày.

Một số cách đưa ra câu hỏi khác có nghĩa tương đương như:

What is your job?
How do you make money?
Do you have a job?
Where do you work?
How do you earn money?

Chú ý:
+ Âm /t/ trong từ “what” và âm /d/ trong từ “do” có cách phát âm tương tự nhau (similar sounds). Khi nói, hai âm này đi kèm với nhau chứ không tách riêng ra từng âm. Âm trước /t/ được phát âm giảm đi, thường là một âm đứng (stop sound). Có nghĩa là chúng ra hình thành khẩu hình miệng để phát ra âm /t/ nhưng không phát ra âm /t/ hoàn chỉnh (không bật hơi ra).
+ Từ “do” được phát âm thành //.
+ “you” có 3 cách phát âm /yoo/, /yah/, hoặc /yuh/. Trong câu này, “you” được phát âm là /yuh/.
+ Từ “for” được phát âm như là /fәr/ và được đọc nối với “a” thành /fәrә/

Ví dụ: Hãy cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:
What do you do for a living?
I'm a teacher.
Oh really? What do you teach?
I'm a math teacher at Carson College.

Bạn làm nghề gì để kiếm sống vậy?
Tôi là một giáo viên.
Thật vậy à? Bạn dạy môn gì thế?
Tôi là một giáo viên toán ở đại học Carson.


Remember: If you’re really interested in the person, don’t just say I’m an engineer. Tell them what kind of engineer. I’m an electrical engineer. I’m a programmer. I’m a web programmer. Be specific about your job. But, you can always ask: Oh, what kind of an engineer? What kind of teacher?