Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Sunday, March 2, 2014

E-cubed 0003: I'm into sports!

Daily Easy English Expression 0003: I’m into sports!I’m into sports! = Tôi rất hứng thú với thể thao!

Ví dụ:
I can't believe you're watching that.
The Golf Channel? I'm into golf!
Since when?
Since college! I used to play every day.

Tôi không thể tin nổi là anh đang xem thứ đó.
Kênh thể thao gôn ư? Tôi rất hứng thú với môn gôn mà!
Từ bao giờ thế?
Từ ngày còn trong đại học. Tớ ngày nào cũng chơi.