Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, February 28, 2014

E-cubed 0001: How ya' doin?

Daily Easy English Expression 0001: How ya’ doin? (How are you doing?)How are you doing? = Anh dạo này thế nào? là một câu nói được sử dụng trong giao tiếp để chào hỏi nhau.

Trong giao tiếp hàng ngày, toàn bộ câu “How are you doing?” có cách phát âm là “How ya’ doin?” /ha’ yuh du:әn/

Chú ý:
+ Cách phát âm thông dụng của “how” trong giao tiếp hàng ngày là /ha’/
+ Khi nói nhanh, từ “are” trong câu trên không được phát âm nữa.
+ Từ “you” có 3 cách phát âm thông dụng là /yoo/, /yah/, hoặc /yuh/. Trong câu trên, “you” được phát âm là /yuh/.
+ Đuôi “ing” trong từ “doing” cũng có 3 cách phát âm là /ing/, /әn/, hoặc /in/. Trong câu nói trên chúng ta sử dụng cách phát âm /әn/.

Ví dụ: Khi bạn xuống phố, bạn gặp một gã đàn ông người Mỹ. Lúc đó bạn có thể sử dụng đoạn hội thoại sau:

How are you doing?
Great. How are you doing?
Not too bad, thanks.
Take it easy~

Anh vẫn khỏe chứ?
Tôi rất ổn. Anh thì sao?
Không tệ lắm, cảm ơn.
Bảo trọng~