Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, September 26, 2014

Ecubed 592: QUITE A FEW

"A few" một vài, một số, một ít, quy ra số đếm khoảng 3,4,5 gì đó. Vậy "quite a few" thì sao?
"QUITE A FEW" thì nhiều hơn, khoảng gấp 5 lần "A FEW" là 15, 20, 25 gì đó.
Quite a few: cũng kha kháCùng luyện tập đoạn hội thoại dưới đây:

I have a penchant for...


DOWNLOAD MP3

How many states have you visited?
Quite a few. Maybe 20.
Which is your favorite?
So far...Colorado was great^^

Tạm dịch:
Bạn đã đi thăm được bao nhiêu bang rồi?
Cũng kha khá đấy. Có lẽ là 20.
Bạn yêu thích bang nào?
Cho tới bây giờ...Colorado rất là tuyệt vời^^