Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Monday, November 11, 2013

How does that STRIKE you?

Hello, everybody. Today Easy English Expression: 
HOW DOES or HOW DID SOMETHING STRIKE YOU?

Meanings: You heard something, or you saw something, or you see something, and the question is what is your first impression? What is your first reaction?
Ý nghĩa: Bạn nghe thấy hoặc nhìn thấy thứ gì đó, câu hỏi dành cho bạn là cảm nhận đầu tiên của bạn về điều đó là gì? Phản ứng đầu tiên của bạn về điều đó là gì?


Usually, that's something socking, something terrible.
Thường những điều đó sốc, hoặc là khủng khiếp.
Ex: 
How does this strike you?
I couldn't believe it. It was socking.


But sometime it will be a nice surprise.
Nhưng đôi khi nó là một điều bất ngờ thú vị.

Ex:
I'm serving you spargety. Look at that. How does that strike you?

Spagety! Wow, it's AMAZING.

And it's probably usually kind of a negative type of situation
Và nó cũng có thể được dùng trong kiểu tình huống xấu, tiêu cực.

Ex:
How did Obama's recent comment strike you?
Ý kiến gần đây của tổng thống Obama gây ấn tượng thế nào đối với bạn?
Which one?
Ý kiến nào cơ?
When he said "I'm really good at killing people".
Khi ông phát biểu rằng: "Tôi thực sự giỏi giết người".
What? He never said that. That'd be crazy~
Cái gì? Tổng thống không bao giờ nói như thế. Điều này thật điên rồ.
Look it up!
Bạn hãy tra cứu mà xem!
-----------------------------------------------
Never miss any EXCELLENT video lesson from Coach Shane by SUBSCRIBE and follow his YouTube chanels:
E-cubed: http://www.youtube.com/user/DailyEasyEnglish