Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Tuesday, March 25, 2014

E-cubed 0026: I couldn't help it.

Daily Easy English Expression 0026: I couldn’t help it.
http://youtu.be/yTnsfzJaW14
Hôm nay chúng ta sẽ học một câu nói rất hay, rất hữu ích. Nhiều lúc bạn nghĩ về điều gì đó rất hài hước khiến bạn không thể nhịn cười được. Lúc đó bạn sẽ sử dụng câu nói sau: I couldn’t help it.
Mời bạn lắng nghe bài giảng của Coach Shane sau đây.


Nội dung bài học:
Hey, everybody. Welcome back to E-cubed. Today we have a really usefull expression. I couldn’t help it. First of all, the pronunciation. If we say, couldn’t, really fast, the “N” can cancel the “T”. I couldn’t help it. I couldn’t help it. I couldn’t help it. The “P” connects. And if we say it really fast, this “N” can also cancel the “D”, and we could say, I couldn’t help it, I couldn’t help it. I couldn’t (c’n) help it. I couldn’t help it. I couldn’t help it. And what does that mean? I couldn’t control myself. I couldn’t stop myself. That’s what it means. So for example, (fart sound). Oh... Oh my god. Oh... I’m sorry. Oh... I didn’t. I didn’t mean to... Oh... It really smell. I’m sorry. My stomach, my stomach is really hurting me. I... couldn’t help it. I’m sorry, I couldn’t stop. Listen to the dialogue.
Chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với lớp học E-cubed. Hôm nay chúng ta có một câu nói thực sự hữu ích. I couldn’t help it (tôi không cưỡng lại được/tôi không nhịn được). Trước tiên là cách phát âm. Nếu chúng ta nói “couldn’t” thực sự nhanh, âm “N” có thể xóa bỏ âm “T”. I couldn’t help it. I couldn’t help it. I couldn’t help it. Âm “P” nối âm. Và nếu chúng ta nói rất nhanh, âm “N” này có thể xóa bỏ âm “D”, và chúng ta có thể nói, I couldn’t help it, I couldn’t help it. I couldn’t (c’n) help it. I couldn’t help it. I couldn’t help it. Thế ý nghĩa của câu đó là gì? Tôi không thể điều khiển được bản thân mình. Tôi không thể dừng mình lại. Đó là ý nghĩa của nó. Ví dụ, (tiếng người đánh rắm). Ồ... Ôi trời ơi. Ồ... Tôi xin lỗi. Ồ... Tôi không. Tôi không có ý... Ồ... Nó mùi kinh quá. Tôi xin lỗi. Bao tử của tôi, bao tử của tôi thực sự đang khiến tôi tổn thương. Tôi...không nhịn được. Tôi xin lỗi, tôi không thể dừng lại. Hãy lắng nghe đoạn hội thoại.
Why did you laugh in class?
I couldn't help it.
What was so funny?
The way he said Uranus.
Em cười gì ở trong lớp vậy?
Em không thể nhịn được ạ.
Có cái gì đáng buồn cười lắm sao?
Cách mà bạn ấy nói Uranus ấy ạ.
No, I did not pass gas. So it’s just an example. When you can’t control your body functions, or when you can’t control your laughter, or your smiles, or your tears. I couldn’t help it. Do you understand the dialogue? Yes. The planet Uranus also has another pronunciation Uranus, which sound exactly like you’re anus which is really funny if you’re about 15 years old. I know I would laugh. I can’t help it. I can’t help it. Hi hihi hi...
Không, tôi không có đánh rắm đâu ạ. Đó chỉ là một ví dụ thôi. Khi bạn không thể điều khiển được các chức năng của cơ thể, hoặc khi bạn không thể điều khiển được tiếng cười của bạn, hay nụ cười của bạn, hoặc nước mắt của bạn. Tôi không cưỡng lại được/ tôi không nhịn được. Bạn có hiểu đoạn hội thoại trên không? Vâng. Sao Thiên Vương (Uranus) cũng có một cách phát âm khác là Uranus (âm [ei]) nghe giống hệt như “you’re anus” rất buồn cười nếu bạn khoảng 15 tuổi. Tôi biết tôi sẽ cười. Tôi không thể nhịn được. Tôi không thể nhịn được. Hi hihi hi...