Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, May 15, 2014

Let’s Master English 26 – Coach Shane

Hello, everybody. Welcome back to EnglishStudyAndShare blog. Today, we have a new LME podcast from Coach Shane. Hope everyone enjoy it!

Play
THE SUN...Friend or Foe?
Do you protect yourself from the sun’s rays? Do you go out of your way to get out of the way of the sun? You may be doing yourself more harm than good. We’re all aware of the risk of skin cancer from too much intense sunlight, but avoiding the yellow orb altogether and coating your skin with creams could actually be worse. Sunlight helps the body create Vitamin D and that vitamin is crucial to your well-being. Just remember, skin is not for baking! Everything in moderation.

MẶT TRỜI...Bạn hay là thù?
Bạn có tự bảo vệ mình khỏi những tia nắng của mặt trời không? Có phải bạn đang cố gắng tìm đủ mọi cách để tránh xa mặt trời? Có thể bạn đang tự làm những việc có hại chứ không phải là tốt cho bản thân bạn. Chúng ta đều nhận thức được nguy cơ mắc bệnh ung thư da do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng gay gắt của mặt trời, nhưng việc tránh xa hoàn toàn quả cầu vàng (mặt trời) và phủ lên da bạn với kem dưỡng da thực tế có thể còn tồi tệ hơn. Ánh sáng mặt trời giúp cơ thể bạn tạo ra vitamin D và loại vitamin này rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Bạn hãy nhớ, làn da không phải để phơi nắng dưới ánh mặt trời (bỏ lò)! Mọi thứ đều phải điều độ, có kiểm soát.
New words:
Rays: (beams, light) chùm tia, ánh sáng
To go out of your way to do something: (to work very hard/to try very hard to do something) hết sức cố gắng làm gì đó
To get out of the way of something: (to avoid something) tránh cái gì đó
To do yourself sth: (to do something for yourself) làm gì đó cho bản thân
Harm: (something harmful... something NOT good for you/your body... something damaging) mối gây hại, điều gây hại
Intense: (strong, concentrated) khắc nghiệt, cực kỳ, rất mạnh, mãnh liệt
Orb: quả cầu
Altogether: (completely) hoàn toàn, đầy đủ
Coating your skin with sth: phủ lên da bạn cái gì đó
Creams: (lotions) kem dưỡng da
Crucial: (vital, very important) quyết định; cốt yếu, chủ yếu, rất quan trọng, mang tính sống còn
Well-being: (health) tình trạng khỏe mạnh
Moderation: sự điều độ. In moderation: một cách điều độ, không thái quá, có kiểm soát.
-----------------------
Country Shane’s FACT
A study of 30,000 women found that those who did their best to stay out of the sun were TWICE as likely to die younger.
Một nghiên cứu trên 30,000 phụ nữ chỉ ra rằng những người cố tìm mọi cách tránh xa mặt trời có nguy cơ chết trẻ hơn gấp 2 lần.
----------------------
Enjoy the LME Podcast, everyone!
Visit Coach Shane on Facebook >> https://www.facebook.com/ESLCoachShane
(?) Did you know that CoachShane have DAILY podcasts called Easy English Expression