Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, October 11, 2014

E-cubed 605: give him an inch and he’ll take a mile

give him an inch and he'll take a mile = cho anh ta một, anh ta sẽ đòi mười/được đằng chân, lân đằng đầu.


Cùng luyện tập đoạn hội thoại dưới đây:

a sub/ to sub for...


DOWNLOAD MP3

Shane, can I borrow your car this weekend?
Okay. But don’t go too far.
Don’t worry! Thanks!! And please make sure the tank is full!! Bye~
What?!! Give him an inch and he’ll take a mile!

Tạm dịch:
Shane, cuối tuần này cho tôi mượn xe của anh được không?
Được thôi. Nhưng đừng đi xa quá nhé.
Đừng lo! Cảm ơn nhé!! Mà phiền anh đổ đầy thùng xăng nhé!!!
Cái gì?!! Anh ta cứ được đằng chân lại lân đằng đầu thế đấy!