Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, April 10, 2015

E-cubed 739: on the doleToday's E-cubed: on the dole

Nếu có ai đó đang thất nghiệp và đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính quyền, chúng ta có thể nói: "He is on the dole".

How do these people do this?
Do what?
Demonstrate! Everyday!!
They’re on the dole~

Tạm dịch:
Sao mà những người này lại làm những việc như vậy nhỉ?
Làm gì cơ?
Biểu tình! Ngày nào cũng thế!!
Vì họ đang sống dựa vào tiền trợ cấp thất nghiệp đó mà~