Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, April 22, 2015

E-cubed 745: To get the edge on someoneToday's E-cubed: to get the edge on somebody

"To have an edge on somebody" means to have an advantage. You are more skilled. You have more money. You have more experience. People know you more. You are better looking. You are stronger. You have a skill, something that's better than other people. So, you are on top. You have an edge on the other people.

"To get an edge on somebody" means you are trying to build your skill in order to be better than the other people, to have an advantage over other people.

"To have an edge on somebody" có nghĩa là có được lợi thế hơn người khác. Kỹ năng của bạn tốt hơn. Bạn có nhiều tiền hơn. Bạn có nhiều kinh nghiệm hơn. Mọi người biết đến bạn nhiều hơn. Vẻ ngoài của bạn nổi bật hơn. Bạn khỏe mạnh hơn. Bạn có một kỹ năng tốt hơn những người khác. Vì thế mà bạn đứng đầu. Bạn có lợi thế hơn người khác.

"To get an edge on somebody" có nghĩa là bạn đang cố gắng xây dựng kỹ năng cho bản thân để trở nên tốt hơn những người khác, để có được lợi thế so với những người khác.

Are you studying English?
Shh. It’s a secret.
Why? From who?
I’m trying to get the edge on Bill.