Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, April 9, 2016

E-cubed 962: wet behind the ears


Today's E-cubed:  wet behind the ears


"wet behind the ears" means lacking experience, immature: còn thiếu kinh nghiệm, non kinh nghiệm, còn mới trong lĩnh vực hay vấn đề gì đó, cần có thời gian để trau dồi, học hỏi và hoàn thiện dần.

Bạn có thể sử dụng cấu trúc sau khi nói về vấn đề gì đó mà bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, mới đối với bạn:

When it comes to (something), I'm wet behind the ears.
Nói về vấn đề gì đó, thì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, tôi còn thiếu kinh nghiệm.

Ví dụ: When it comes to management, I'm wet behind the ears.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

John is a TERRIBLE manager! He asked Bill for help today!
Hey~ He’s still wet behind the ears. Give him a week.
I hope you’re right~
We all start out like that!

John là một quản lý tồi! Hôm nay anh ta nhờ Bill giúp đỡ đấy!
Này~ Anh ấy còn thiếu kinh nghiệm mà. Hãy cho anh ấy một tuần để làm quen với công việc.
Tôi hi vọng là anh đúng~
Chúng ta đều bắt đầu như vậy mà!