Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, November 8, 2013

LME Podcast 9: Eat like a PIG and be happy!

Let's Master English Podcast number 9:

Play

Eat like a PIG and be happy!

When you're super hungry, do you scarf down your food like a pig? Do you wolf down your burger like a starving dog? But in public, that's gross. Have no fear! A Japanese burger chain has created the liberty wrapper which hide your mouth while you chow down your lunch. Instead of seeing your disgusting eating habits, fellow patrons only see a specially made wrapper that shows a clean smilling face.

Khi bạn cực kỳ đói, bạn có ăn ngấu nghiến thức ăn của mình như một chú heo không? Bạn có nuốt chửng chiếc bánh hăm-bơ-gơ của mình như một chú chó bị bỏ đói không? Ở nơi công cộng, điều đó thật thô thiễn. Nhưng bạn chớ lo lắng vội! Một chuỗi cửa hàng bánh Hăm-bơ-gơ ở Nhật đã tạo ra giấy gói bánh có thể giúp bạn che miệng lại khi đang ngấu nghiến cái bánh. Thay vì trông thấy cách ăn uống :3  :3  của bạn, những vị khách khác chỉ trông thấy một chiếc giấy gói đặc biệt có hình ảnh của một gương mặt sạch sẽ đang mỉm cười.

- super hungry: very very hungry --> you could eat a horse / cực kỳ đói
- scalf down (US) / scoff down (UK): Ăn ngấu nghiến, nuốt chửng (eat like a PIG)
- wolf down / chow down:Ăn ngấu nghiến, nuốt chửng
- starving: super super hungry --> cực kỳ cực kỳ đói
- in public: in front of other people --> nơi công cộng
- gross: disgusting --> thô thiễn, thô tục
- Have no fear! =  Don't worry! --> đừng lo lắng
- a burger chain = a hamburger chain/franchise --> chuỗi cửa hàng hăm-bơ-gơ
- wrapper = paper covering on food --> giấy gói đồ ăn
- hide your mouth = cover your mouth --> che miệng khi ăn
- eating habit: thói quen ăn uống
- fellow patrons: other customer --> những vị khách khác

Mời bạn lắng nghe Podcast số 9 của Coach Shane để lắng nghe toàn bộ câu chuyện trên. Enjoy it:
http://www.letsmasterenglish.com/