Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, November 6, 2013

to PICK someone's BRAIN

Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học một idiom rất tuyệt vời, bạn có thể dùng để thu thập ý kiến từ từ một người đó.
to pick someone's brain = hỏi ý kiến ai đó, tham khảo ý kiến của ai đó
Và đây là video bài học từ Coach Shane 
Bạn có thể truy cập vào kênh YouTube sau để xem nhiều video thú vị hơn: Daily English


Any ideas on how to improve business?
No. We need someone to help us.
Why don't we pick Jason's brain?
Jason? From IBM? Great idea!

Anh có ý tưởng nào cho việc phát triển kinh doanh không?
Không. Chúng ta cần người nào đó giúp.
Tại sao chúng ta không hỏi ý kiến của Jason xem sao nhỉ?
Jason à? Từ IBM phải không? Ý tưởng hay lắm!