Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, January 17, 2014

to swerve

E-cubed 368: to swerve

"to swerve" là đổi hướng, chuyển hướng. To swerve thường dùng khi bạn đang lái xe mà bạn phải chuyển hướng lái một cách đột ngột do vật cản trên đường hoặc để né tránh các phương tiện khác xuất hiện bất ngờ.

Ví dụ:
Why'd that guy swerve?
Look out!
Oh...a dog!
Oh, that's SO dangerous. Let's drive slowly~