Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, February 27, 2014

~ is top shelf

Daily Easy English Expression 0392: ~ is top shelfsomething is top shelf = cái gì đó tốt nhất, hàng đầu, tuyệt vời

Example:
The LME podcast is top shelf.
How so?
It's got great topics, great advice and it's easy to listen to.
Really? I should start listening, too!

Podcast LME là tuyệt nhất.
Vậy hả?
Nó có những topics tuyệt vời, lời khuyên tuyệt vời và dễ nghe.
Thật sao? Tớ cũng nên bắt đầu nghe podcast LME thôi!