Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, February 27, 2014

binge-VERB_ing

Daily Easy English Expression 0391: binge-VERB_ing


binge-V_ing = say sưa làm gì đó thẳng một mạch, tập trung năng lượng và tập trung cao độ để làm một việc gì đó, tập trung vào "chuyên môn"...

the idea of binge is just to go completely in, 100%, all your energy, all your time, all your focus into one thing.

Example:
What are you laughing at?
The LME podcast! I've been binge-listening to it!
What's your favorite part?
They're all good, but Country Shane is the funniest!

Anh bạn đang cười cái gì thế?
Podcast LME đó! Tôi đang say sưa nghe nó đây!
Anh thấy thích phần nào?
Phần nào cũng hay cả, nhưng Country Shane là phần thú vị nhất!