Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, February 27, 2014

a token something

Daily Easy English Expression 0390: a token something


a token something = cái gì đó hình mẫu, điển hình

Example:
That guy is really fat.
And look at him eating that hotdog!
He's a token American.
We really need to change our diet~

Gã đàn ông kia béo thật đấy.
Và hãy nhìn xem gã ta đang ăn xúc xích nóng kìa!
Gã là một hình mẫu cho người Mỹ.
Chúng ta cần phải thay đổi chế độ ăn uống của mình.