Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, March 7, 2014

E-cubed 0008: I overslept.

Daily Easy English Expression 0008: I overslept.I overslept. = Tôi đã ngủ quên.

Ví dụ:
Where have you been?
I'm sorry, boss. I overslept.
Again?
I'm sorry. It won't happen again.

Anh đã ở đâu thế?
Xin lỗi xếp. Tôi đã ngủ quên.
Lại ngủ quên tiếp à?
Tôi xin lỗi. Điều này sẽ không lặp lại nữa đâu ạ.