Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, March 6, 2014

E-cubed 0007: I slept in.

Daily Easy English Expression 0007: I slept in.I slept in. = Tôi đã được ngủ thoải mái.

Ví dụ:
You look refreshed!
Yes! I slept in! I woke up at 10!
I wish I could! I've got kids!!
That's why I'll never marry~~

Anh trông tươi tỉnh nhỉ!
Vâng! Tôi đã được ngủ thoải mái! Tôi tỉnh dậy lúc 10 giờ!
Ước gì tôi được như anh! Chỉ tại bọn nhỏ!!
Đó là lý do vì sao tôi sẽ không bao giờ kết hôn đấy~~