Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, March 5, 2014

E-cubed 0006: I'm gonna kick back.

Daily Easy English Expression 0006: I’m gonna kick back.I’m gonna kick back. = Tôi sẽ thư giãn ở nhà.

Chú ý:
I’m gonna = I’m going to. Nhưng ở Mỹ, “I’m gonna” được dùng phổ biến hơn trong giao tiếp hàng ngày. Khi nói nhanh “I’m gonna” được phát âm như /Ahm mәnuh/.

Ví dụ:
You wanna go do something?
No~ I'm gonna kick back.
You're so lazy!
Hey! I had a long week!

Anh có muốn đi đâu đó không?
Không~ Tôi sẽ thư giãn ở nhà thôi.
Anh lười thật đấy!
Này ông bạn! Tôi đã mệt đủ cả tuần rồi!