Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Tuesday, March 4, 2014

E-cubed 0005: What's up this weekend?

Daily Easy English Expression 0005: What’s up this weekend?What’s up this weekend? = Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này?

Chú ý:
Trong tiếng Anh – Mỹ, có các âm mạnh (strong sounds) là S,N,L và các âm yếu (weak sounds) là D,T,TH. Khi 2 âm đi cùng nhau thì âm mạnh có thể lược bỏ âm yếu.
Khi chúng ta nói nhanh câu trên, âm /s/ sẽ át âm /t/ làm cho âm /t/ bị lược bỏ, và chúng ta đọc nối “What’s up” thành “Wassup”.

Ví dụ:
What's up this weekend?
I'm gonna go hiking.
Where at?
Park Canyon. You wanna go?

Cuối tuần này cậu sẽ làm gì?
Tớ sẽ đi bộ vãn cảnh.
Ở đâu vậy?
Công viên Canyon. Cậu muốn đi cùng không?