Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, July 18, 2014

ECUBED #46: to turn in

Good morning, everyone. Xin chào buổi sáng. Bài học Ecubed hôm nay giới thiệu cách sử dụng cụm động từ "to turn in". Mời các bạn theo dõi bài giảng của Coach Shane sau đây.TRANSCRIPT
Hey everybody. Welcome back to E-cubed. As I promised yesterday, today I will focus on the phrasal verb “to turn in”. Now, to turn in can have several meanings. I’m going to focus on two.
Number 1, to turn in something. To turn in something means to give something to somebody who asked for it. And the easy example is homework. Turn in your homework to the professor. Turn in a proposal to the boss. So, when you give something to a teacher, or to a boss. Basically, those are the two main situations. You turn something in. They asked for something. You did it and then you turn it in. Okay? We can use it in other situations, too. For example, the police have asked the public to turn in their weapons, to turn in drugs. To give something to somebody. That’s the idea.
Another definition of “to turn in” means to go to bed. What time did you turn in last night? What time did you go to bed last night? So those are two very common definitions of the phrasal verb “to turn in”. Okay? Listen to the dialogue.
A: Did you turn in the assignment?
B: Yes! Now I’m free.
A: So, what are you gonna do?
B: I’m gonna turn in early tonight. I’m tired.
That would be nice to turn in early. What time do you usually turn in? Leave a message down below and I’ll see you guys tomorrow. Bye bye.
CHÚ Ý Trong bài học này chúng ta cần chú ý tới 2 định nghĩa phổ biến của cụm động từ “to turn in”.
1. “to turn in something” có nghĩa là nộp cho ai đó, đưa cho ai đó những thứ mà họ yêu cầu. Tình huống thông dụng là giáo viên giao bài tập về nhà, sinh viên làm xong bài tập thì mang đi nộp bài (turn in).
2. “to turn in” cũng có nghĩa là đi ngủ (= go to bed)