Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, August 27, 2014

LME Podcast 40: Chocolate Cake EVERY DAY!

Welcome to LME Podcast number 40. Have a good time listening to this podcast, everyone!!!


Chocolate Cake EVERY DAY!!

Having a hard time getting your kids to eat their veggies? Maybe you don’t want to eat your veggies. If only you could eat chocolate cake every day… Your prayers have been answered! A new fork has been developed that will trick your mind into thinking it’s eating chocolate ice cream when it’s actually eating broccoli. How? Aromas! The fork is designed to give off a wide variety of aromas while you eat—those smells override your sense of taste. Go vegan—but taste steak!

Veggies: vegetables = rau
Developed: invented = phát triển, phát minh ra
Trick: manipulate, fool = đánh lừa
Aromas: smells, odors… usually of food = mùi hương, hương thơm
Give off: emit… delivers a smell = phát ra, tỏa ra (mùi gì đó)
Override: are more powerful than, take control over = đè lên, át đi
Vegan: “completely vegetarian” (no eggs, no milk, no real ice cream!) = thuần chay (100% chay)

Tạm dịch:
Có phải bạn đang có một khoảng thời gian khó khăn khi cho trẻ ăn rau? Có thể ngay cả bạn cũng không muốn ăn phần rau của mình. Giá như bạn có thể ăn bánh sôcôla mỗi ngày... Những lời cầu nguyện đó của bạn đã có câu trả lời! Một loại nĩa mới đã được phát triển có thể đánh lừa tâm trí bạn khiến cho bạn nghĩ rằng mình đang ăn kem sôcôla trong khi thực ra bạn đang ăn rau súp lơ. Như thế nào ư? Chính là mùi hương đó! Loại nĩa này được thiết kế có thể tỏa ra một loạt các mùi hương trong khi bạn ăn—những mùi hương này sẽ át đi vị giác của bạn. Ăn đồ chay—nhưng hương vị thịt bò!

Country Shane's FACTS! 

There are only five tastes that we can taste! Sweetness, sourness, saltiness, bitterness and umami! But the nose knows a trillion smells! A trillion!!
Chỉ có 5 loại hương vị chúng ta có thể nếm! Vị ngọt, vị chua, vị mặn, vị đắng và vị umami! Nhưng mũi có thể nhận biết 1000 tỉ mùi hương! Một nghìn tỉ đấy!