Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, October 1, 2014

E-cubed 0597: I have a penchant for...

I have a penchant for... = Tôi rất thích...
Ngoài ý nghĩa "I have a penchant for..." còn mang ý nghĩa cái gì đó là một điểm yếu của bạn (a weakness). Nếu bạn "have a penchant for something", bạn rất thích làm điều đó. Bạn không thể cưỡng lại được (resist) sự ham muốn làm điều đó. Nó giống như là một thói nghiện (addiction), là một căn bệnh (disease), hay là sự khao khát (desire) mặc dù việc bạn muốn làm đó có thể không tốt cho bạn. Đặc biệt khi chúng ta nói về đồ ăn, chúng ta hay dùng cách diễn đạt này.Cùng luyện tập đoạn hội thoại dưới đây:

I have a penchant for...


DOWNLOAD MP3

What's Shane doing?
He's making homemade caramel for his coffee!
Wow! He made fudge brownies the other day.
He has a penchant for sweet things!!

Tạm dịch:
Shane đang làm gì vậy?
Ông ấy đang tự làm ca-ra-men để dùng với cà phê!
Woa! Hôm nọ ông ấy đã làm bánh sô cô la hạnh nhân mềm đấy.
Ông ấy rất thích đồ ngọt!!