Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, April 29, 2015

E-cubed 748: the wherewithalToday's E-cubed:  The wherewithal: khả năng (về tiền bạc), tiền cần để làm gì đó...

Why don’t you join Coach Shane’s class?
I don’t have the wherewithal!
What? You can get both for less than 30 bucks!
Really? Both?

Transcript:
Today's expression is a great word: the wherewithal. The wherewithal. What does this expression mean? This expression actually means money. And usually we say it in a negative situation. For example, I don't have the wherewithal to buy a house. I don't have the wherewithal to build the studio. You need to find the wherewithal to start your company.

So when we say the wherewithal, it usually means money. It might mean ability. It could mean genetic ability. For example, as a man I do not have the genetic wherewithal to have a baby. I can't have a baby. Okay. And, I don't want to have a baby. It looks too painful. No, thank you. Women, you guys are tough, amazing. So to have the ability, genetic ability, but especially to have the money. It really means money.

Why does wherewithal mean money? Well, in order to do all of the things you want to do here and there, you need the money. So with the money, you can go here, here, here, and do all with the money. That's definitely Coach Shane's only definition of wherewithal. But seriously, we need this money.

Tạm dịch:
Expression của ngày hôm nay là một từ rất hay: the wherewithal. The wherewithal. Từ này có nghĩa là gì? Nó thực ra có nghĩa là tiền. Và thường thì chúng tôi dùng từ này trong tình huống  tiêu cực (không có tiền hoặc không đủ tiền). Ví dụ: Tôi không có tiền để mua một ngôi nhà. Tôi không có tiền để xây dựng một phòng thu. Tôi cần phải kiếm tiền để bắt đầu công ty của mình.

Như vậy khi chúng ta nói đến "wherewithal", nó thường có nghĩa là tiền. Nó có thể có nghĩa là khả năng. Nó có thể là khả năng di truyền. Ví dụ: là một người đàn ông, tôi không có khả năng mang thai. Tôi không thể có em bé. OK không nhỉ? Và tôi cũng chẳng muốn có em bé đâu ạ. Nó có vẻ là một việc quá đau đớn. Không đâu, cảm ơn nhé. Hỡi những người phụ nữ, các bạn thật là kiên cường, thật tuyệt vời. Như vậy "wherewithal" có nghĩa là có khả năng, khả năng di truyền, nhưng đặc biệt là có tiền. Nó thực sự có nghĩa là tiền.

Tại sao wherewithal có nghĩa là tiền? Là như vậy, để có thể làm được tất cả mọi việc bạn muốn làm ở đây hay ở kia hay ở kia, bạn cần có tiền. Như vậy khi bạn có tiền, bạn có thể đi tới nơi này, nơi kia và làm được tất cả với số tiền đó. Đó chính là định nghĩa từ "wherewithal" chỉ duy nhất Coach Shane mới có. Nhưng thực sự thì chúng ta cần tiền đấy.