Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, July 2, 2015

E-cubed 791: You know your Greeks!Today's E-cubed:  You know your ~: Bạn đúng là am hiểu về ~

Who said “We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak?”
Epictetus.
Wow! You know your Greeks!
Piece of cake!

Ai là người nói “Chúng ta có hai cái tai và chỉ một cái miệng vì thế chúng ta có thể lắng nghe nhiều hơn gấp hai lần những gì chúng ta nói?”
Epictetus.
Òa! Bạn đúng là am hiểu về những người Hy Lạp nổi tiếng nhỉ.
Đơn giản như húp cháo ý mà.