Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, July 3, 2015

E-cubed 792: the lowest common denominatorToday's E-cubed:  the lowest common denominator: nhóm người có nhận thức thấp

What are you doing?
Checking out the magazines.
They’re for the lowest common denominator~ Hello?
Okay! I’ll stay away~~

Cậu đang làm gì thế?
Tớ đang tìm mấy cuốn tạp chí để đọc.
Chúng chỉ dành cho nhóm người có nhận thức thấp thôi ~ Xin chào nhé?
Được rồi! Tớ sẽ tránh xa~