Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, July 16, 2015

E-cubed 798: an average JoeToday's E-cubed:  an average Joe

Joe là tên gọi dành cho nam, an average Joe có nghĩa là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác, không có gì đặc biệt cả.
Đối với phụ nữ, chúng ta sử dụng expression: a plain Jane cũng mang nghĩa là một người phụ nữ bình thường như bao người khác.

How did Ryan become so powerful?
It’s a mystery. He’s always been just an average Joe~
I know. Does he have lots of money?
No! He’s just as poor as you and me.