Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Sunday, November 22, 2015

E-cubed 869: You would think~Today's E-cubed:  You would think ~ : Tôi đồng ý với bạn, tôi cũng nghĩ thế, bạn nghĩ vậy là đúng đấy...

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Tim’s so smart, but jobless. He should have a job~
You would think.
But no…playing video games all day long.
Yeah. And he’s so bad! You would think he’d be good!