Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, August 3, 2017

Ecubed 1163: Read between the lines


Today's E-cubed:  Read beween the lines

Read between the lines: use your head/imagination/creativity to understand what something really means.

Read between the lines: sử dụng khả năng tư duy, trí tưởng tượng và óc sáng tạo để hiểu được ẩn ý đằng sau những câu nói của ai đó.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

- Tim said I was fat. - What? He would never say that. - He did. He said he would make me two hamburgers for dinner. That means I’m fat.
- You sure do read between the lines~

- Tim bảo tôi mập.
- Cái gì? Anh ta không nên nói thế chứ.
- Anh ta nói vậy đấy. Hắn bảo hắn sẽ làm cho tôi 2 cái bánh hăm bơ gơ cho bữa tối. Điều đó có nghĩa là tôi mập đấy.
- Cậu chắc là đọc được ẩn ý của anh ta rồi~