Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, December 13, 2017

Ecubed 1174: pipe dream


Today's E-cubed:  pipe dream (giấc mộng hão huyền)

Pipe dream: a hope/dream/scheme that is highly unlikely to turn into reality...
Pipe dream: mong ước/giấc mộng/âm mưu hão huyền, viễn vông, không thực tế, khó trở thành hiện thực...

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Did you hear what Johnny said? About having homes in California and Florida? Yeah!! What a pipe dream! Hey~ Let the kid dream a little!

Bạn đã nghe thấy bé John nói gì chưa?
Về việc có nhà ở California và Florida à?
Ừ!! Thật là một ước mơ viễn vông!
Này anh bạn! Cứ để cho đưa bé mơ mộng chút đi!