Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, December 22, 2017

Easy Engish Expression 1175: Y’all


Today's E-cubed:  
Y’all

Y'all = You + All = You guys => mang nghĩa "tất cả các bạn, tất cả mọi người..."

Y'all là cách nói kết hợp của 2 từ "You" và "All". Bạn sẽ nghe người Mỹ dùng nhiều từ này, đặc biệt là ở miền Nam, cụ thể hơn là bang Texas. Ở các khu vực khác người ta hay dùng cụm từ "You guys" hơn với ý nghĩa tương tự Y'all.

Ví dụ:

Did you guys have a good time?
Y'all have a good time?
Mọi người có vui vẻ không?

Are you guys going there?
Y'all going there?
Tất cả sẽ đến đó chứ?

Do you guys understand?
Y'all understand?
Các bạn có hiểu không?

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Y’all coming to the party? Me? I’ll be home with the family. All y’all! Come on! Great food~~ Well…why not?! We’ll be there!

Tất cả các bạn sẽ đến dự tiệc chứ?
Tôi á? Tôi sẽ ở nhà với vợ con.
Tất cả cùng đi! Thôi nào! Nhiều đồ ăn ngon lắm..
À thì.... tại sao không nhỉ?! Chúng ta sẽ cùng có mặt ở đó.