Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, October 17, 2013

to have a way with~

Hello, everybody. Welcome back to a new E-cubed lesson from Coach Shane.
You can access this link to his YouTube chanel  "Daily English"
Hope you enjoy this video lesson and my transcript. I'm looking forward to receiving your feedback.


to have a way with something – dễ dàng tiếp cận gì đóTranscript:

Hello, everybody. Welcome back to E-cubed. Today, we have a really cool expression: “to have a way with something”, to have a way with someone, to have a way with something - a great expression.

So what does it mean? “To have a way with something” means to have a method, to have a connection with something. So, a great example would be to have a way with kids. Some people have a way with kids, little kids. And the idea is when they meet children, the kids love them and the kids listen.

Now me, I do not have a way with kids. Kids are afraid of me. They are scared of me. They listen to me, but they don’t really like me. They’re afraid. I’m a scary guy, and might be a little grave beard; I don’t know what it is. Yeah, but when it comes to animals, I have a way with animals. I don’t have a way with kids, I do not have a way with women, but I do have a way with animals. Animals love me, all kind of animals, from spiders to tigers. Really! Check out the dialog.

Oh my god! A tiger!!
Come here, kitty-kitty~~
Run for your lives!!
Such a good kitty!
Wow—Shane really has a way with animals!

See! Even a scary tiger, I have a way with tigers, I have a way with animals. Do I, well, do I have a way with~ ah, some people say I’m pretty good at helping people learn English. I have a way with students. I have a way with teaching English. I have a method, a good method, an effective method, a positive method that works with something, to have a way with somebody, to have a way with something, to have a way with animals, to have a way with plants.

So, what about you? What do you have a way with? You know, lots of my sister had a way with my mom, ah my dad. You know, my dad would always listen to my sisters. Whatever she want it, he would let her have it. Now me, I have a way with my mom. So, I don’t think my mom is watching. “Mom, if you’re watching, I’m just joking, this is an example. So, never mind.” Me and people - not a good combination, me and animals, that’s a good combination.

That’s it. Leave an example. Who/What do you have a way with? Write about it, and share with everybody. That’s it. See you tomorrow! Bye bye!

Vietnamese:

Xin chào tất cả các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với bài học E-cubed. Hôm nay chúng ta sẽ học một cách diễn đạt rất tuyệt vời: “to have a way with something” – dễ gần, dễ tiếp cận cái gì đó; dễ gần một ai đó, dễ tiếp cận thứ gì đó – đây là một cách diễn đạt rất hay.

Cách diễn đạt này có nghĩa là gì? “To have a way with something” có nghĩa là có phương pháp, có sự kết nối với điều gì đó. Một ví dụ tuyệt vời có thể là dễ gần gũi trẻ con. Một số người rất dễ gần gũi trẻ con, những cô cậu nhóc. Và ý tưởng là khi họ gặp những đứa trẻ, những đứa trẻ đó thích họ và chúng lắng nghe họ.

Còn với tôi, tôi không dễ gần gũi với những đứa  trẻ. Những đứa trẻ e ngại với tôi. Chúng sợ tôi. Chúng có lắng nghe tôi, nhưng chúng thực sự không thích tôi. Chúng e dè. Tôi là một người đáng sợ, có thể do một chút  râu ria rậm rạp; tôi không biết là vì sao nữa. Đúng vậy, đối với động vật, tôi rất dễ gần chúng. Tôi không dễ dàng gần gũi với trẻ nhỏ, tôi không dễ gần với phụ nử, nhưng tôi lại rất dễ gần gũi với các loài động vật. Những con vật thích tôi, tất cả các loài từ loài nhện đến cọp dữ. Thật đó! Hãy tìm hiểu đoạn hội thoại xem sao nhé:

Ôi chúa ơi! Một con cọp!!
Lại đây nào, mèo con, mèo con~
Hãy chạy để thoát thân đi!!
Mày đúng là một con mèo con ngoan!
Ồ -- Shane thật là dễ gần gũi với động vật!

Bạn thấy chưa! Thậm chí với cả một con cọp đáng sợ, tôi rất dễ gần gũi với nó, tôi dễ gần với các con vật. Có phải tôi, có phải tôi dễ gần gũi với ~ À, một số người bảo rằng tôi khá là tốt trong việc giúp đỡ mọi người học tiếng Anh. Tôi rất dễ tiếp cận, gần gũi với học sinh. Tôi dễ tiếp cận với việc dạy tiếng Anh. Tôi có phương pháp, một phương pháp tốt, một phương pháp hiệu quả, một phương pháp tích cực có thể đạt hiệu quả với thứ gì đó, dễ dàng gần gũi người khác, dễ dàng tiếp cận cái gì, dễ gần gũi động vật, dễ gần gũi cây cối.

Vậy còn bạn thì sao? Bạn dễ tiếp cận, gần gũi với cái gì? Bạn biết không, chị gái tôi rất dễ gần gũi với mẹ tôi, à là với cha tôi. Bạn biết không, cha tôi luôn lắng nghe chị ấy. Bất cứ thứ gì mà chị tôi muốn, cha tôi đều cho chị ấy. Còn với tôi, tôi dễ gân gũi với mẹ. Ah, tôi không nghĩ rằng mẹ tôi đang xem video này đâu. “Mẹ à, nếu mẹ đang xem video này, con chỉ đang đùa tôi, đây chỉ là một ví dụ. Vì thế, đừng có bận tâm mẹ nhá.” Tôi với người khác – không phải là một sự kết hợp tốt, tôi với các con vật, đó là một sự kết hợp tuyệt vời.


Bài học hôm nay của chúng ta như vậy đó. Bạn hãy để lại một ví dụ. Ai/Điều gì bạn dễ dàng gần gũi, tiếp cận nó? Hãy viết về nó, và chia sẻ với mọi người. Vậy nhé. Gặp bạn vào ngày mai nhé! Tạm biệt các bạn.