Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Monday, January 20, 2014

to be engaged

E-cubed 371: to be engaged
"to be engaged": đã đính hôn. "to be engaged" cũng có nghĩa là thích thú, thu hút được sự chú ý, chiếm được cảm tình,...


Example:
Why do you like Coach Shane's English lessons?
He keeps me engaged.
What? You're getting married to Coach Shane?! WOW!!!
No! He keeps me interested!!!


Hãy cùng lắng nghe Coach Shane giải thích nhé.