Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Sunday, January 19, 2014

to run ragged

E-cubed 370: to run ragged

"to run ragged": cực kỳ bận bịu, đầu tắt mặt tối với công việc.

rag /ræg/ có nghĩa là cái giẻ rách. ragged /'ræg.ɪd/ có nghĩa là rách tả tơi. Hãy tưởng tượng một ngày làm việc cực kỳ bận bịu của bạn. Sáng dậy bạn không kịp ăn sáng, chạy đôn chạy đáo với một núi công việc, không còn biết giờ giấc là gì, bạn làm việc cật lực, đầu tắt mặt tối, làm đến khi cơ thể mệt mỏi rã rời, làm việc đến độ áo quần rách tả tơi.


Example:
My new schedule is running me ragged.
Pretty tough?
I'm busy from 7am to 7pm non-stop!
Wow! Don't work too hard~


Hãy cũng lắng nghe Coach Shane giải thích nhé