Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, February 26, 2014

a perfect mix of A and B

Daily Easy English Expression 0387: a perfect mix of A and B ...


a perfect mix of A and B = một sự kết hợp hoàn hảo giữa A và B

How would you describe Coach Shane's DDM?
A perfect mix of education and entertainment.
So, his classes are fun?
Fun and beneficial. I've learned SO much!

Bạn có thể mô tả về lớp học DDM của Coach Shane được không?
Đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa giáo dục và giải trí.
Thế thì lớp học phải vui lắm nhỉ?
Vui và hữu ích. Mình học được rất nhiều từ lớp học đó.