Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Wednesday, February 26, 2014

a solid background in

Daily Easy English Expression 0388: a solid background in ...


a solid background in... = một nền tảng vững chắc (trong lĩnh vực nào đó...)

Example:
Why do you think you're good for the job?
I've got a solid background in programming.
What about people skills?
I was class president three different times.

Vì sao bạn nghĩ mình phù hợp với công việc này?
Tôi có một nền tảng vững chắc về lập trình.
Còn về các kỹ năng liên quan đến con người thì sao?
Tôi từng làm lớp trưởng 3 lần khác nhau .