Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, February 14, 2014

save my spot!

“save my spot!”You're standing in line waiting to do something at Disneyland, or maybe at a restaurant, or at a movie theater, or something. You're standing in line. And you've been standing for a long time. And now, you gotta go to the bathroom. But if you leave, you lose your place in line, and then you have to go to the end of the line. What do you do? Just say to the person in front of you and behind you:
Excuse me, guys. I've been standing in line with you, and I really need to go to the bathroom. Would you please save my spot?
"save my place" hoặc là "save my spot" là một expression hữu ích khi chúng ta đứng xếp hàng đợi để làm gì đó. Nó có nghĩa là "giữ chỗ giùm tôi". Bạn cần đi vệ sinh gấp, trong khi bạn đã đứng đợi rất lâu trong hàng chờ tới lượt mình. Bạn không muốn phải đứng cuối hàng khi bạn quay lại, nên bạn nhờ người đứng trước và đứng sau bạn giữ chỗ hộ cho mình. "Save my spot! Please!" Ví dụ:
Are you okay?
Oh man...I've really gotta go to the bathroom. Could you save my spot?
Sure, no problem.
Oh, thanks. I'll be back quick!