Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, February 15, 2014

to be thick-skinned (to be tough-skinned)

“to be thick-skinned”


"to be thick-skinned" hoặc "to be tough-skinned" có nghĩa là gì?
thick (adj) là dày >< thin (adj) mỏng. Skin có nghĩa là da. Vậy thick-skinned có nghĩa là có da dày??
If somebody is thick-skinned that means that they're not very emotional when other people criticize them. So, for example.
- George: Shane, you're losing your hair! You're gonna be bald. Nah nah nah...
- Shane:   Uhh, yeah..
Shane doesn't get mad. He doesn't get upset. He doesn't get angry. It doesn't bother him. Shane is thick-skinned.
Như vậy, "to be thick-skinned" để chỉ người nào đó có thể phớt lờ, kìm nén cảm xúc không biểu lộ nhiều ra bên ngoài khi bị người khác phê bình, phê phán, mức độ mạnh hơn là lăng mạ, sỉ nhục...
Trong những tình huống tiêu cực, "to be thick-skinned" là không tốt, chúng ta có thể dịch ra là "mặt dày". Nhưng với những tình huống khác, "to be thick-skinned" có thể không tiêu cực như thế và chúng ta có thể dịch ra là "kiềm chế được cảm xúc".  Ví dụ:

My professor is SO mean to me. He always criticizes my writing.
You need to be more thick-skinned.
But he NEVER likes my work.
He's making you a better writer. Don't get emotional.