Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, February 13, 2014

to cut in line

“to cut in line.”Các bạn đã biết "stand in line" (American English) hoặc "stand in a queue" (British English) có nghĩa là đứng vào hàng để mua sắm hoặc làm gì đó. Ví dụ:
I'm standing in line to buy a cup of coffee.
Vậy thì "to cut in line" nghĩa là gì? Hãy cùng lắng nghe Coach Shane giải thích nhé.


"to cut in line" có nghĩa là chen lấn vào hàng để được tới lượt trước. Ví dụ:

Uh, did you just cut in line?
Oh, there's a line here?
Yeah! The end of the line is way back there.
Oh...sorry~