Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Thursday, September 14, 2017

Ecubed 1166: In the boondocks


Today's E-cubed:  In the boondocks

in the boondocks ~ in the (remote) rural area; in rough country

The boondocks chỉ những nơi hoang vu hẻo lánh, ít người sinh sống, nông thôn. Khi sử dụng từ lóng này, chúng ta chú ý sử dụng giới từ "the" đi trước.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Why’d you leave the city, Shane? My heart was never in the city. So, you moved to the country? I feel at home in the boondocks~

Sao anh lại có thể rời bỏ thành phố vậy Shane?
Trái tim tôi chưa bao giờ dành cho thành phố cả.
Vậy nên anh đã chuyển về sống ở nông thôn sao?
Tôi cảm thấy nông thôn mới là nhà của mình.