Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Saturday, September 16, 2017

Ecubed 1167: going places


Today's E-cubed:  going places

If someone is going places, he or she is going to be successful.

Chúng ta dùng cụm từ "tobe going places" khi nói một ai đó sẽ thành công.
She is going places ~ She is going to be successful.
Nghĩa đen "sẽ được đi đây đi đó" - Người thành công thường được đi nhiều nơi.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

With this new dress, I’ll be going places. Like where? On the road to success! Your dress will make you successful? Duh~ Look how sexy I look!!

Với bộ váy mới này, tôi sẽ được đi đây đó.
Đi đâu cơ?
Đi đến thành công!
Bộ váy này có thể khiến cô thành công ư?
Vâng~ Anh nhìn xem tôi sexy thế này cơ mà!!!