Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Monday, January 1, 2018

Ecubed 1177: To spike SMT/spiked


Today's E-cubed:  
To spike SMT/spiked

To spike something means to add alcohol to something.
To spike something nghĩa là pha thêm rượu vào đồ uống nào đó.

Example: Who spiked my Coca-Cola? = Who put alcohol in my Coca-Cola?

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Are you okay? You look a little red~ I’m feeling…weird. Dizzy. Have you been drinking the fruit punch? Yeah. It’s delicious. Why? It’s SPIKED!

Anh bạn ổn chứ? Trông anh có vẻ hơi đỏ rồi.
Tôi thấy...lạ lắm. Chóng mặt thật.
Anh bạn đã uống nước ngâm trái cây phải không?
Phải rồi. Nó ngon lắm. Nhưng sao anh hỏi vậy?
Nước đó đã được pha thêm rượu đấy!