Learn English with Coach Shane every day and let's master English!

Friday, March 2, 2018

Ecubed 1178: Caught me off guard


Today's E-cubed:  Caught me off guard


Caught me off guard means something happens, and you weren't able to prepare. It's possible to prepare but you weren't able.

Caught me off guard nghĩa là rơi vào thế bị động. Đáng lẽ ra bạn có thể chuẩn bị, nhưng vì bạn không biết trước nên bạn chưa chuẩn bị để ứng phó với tình huống đó.

Cùng luyện tập đoạn hội thoại sau:

Think fast! Whoa~ Ha! You d ropped it! You caught me off guard~ 

Anh thấy nhanh phải không!
Ối trời!
Ha ha! Anh đánh rơi mất rồi!
Tôi bị động chưa kịp chuẩn bị gì.~